Strandskyddsdispens - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst ansöker du om strandskyddsdispens.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för den allemansrättsliga tillgången till strandområdet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Inom strandskyddsområdet får du inte göra åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas inom området eller som försämrar livsvillkoren för växter och djur. Sådana åtgärder kan vara till exempel bygga nytt eller bygga ut, ändra användning av byggnader, anlägga bryggor, med mera.

Vill du bygga eller göra en åtgärd som kan påverka strandskyddets syfte måste du ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelserna. För att få dispens krävs ett särskilt skäl. Som särskilda skäl får endast något av de sex särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 c § användas.

  1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  2. Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen.
  3. Dispens behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
  4. Dispens behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
  5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
  6. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Inför din ansökan

  • Handläggningstiden för ärendet är ca 10 veckor efter komplett inkommen ansökan.
  • Bygglov kan krävas, kontakta bygglovshandläggare.
  • Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift fastställd av kommunfullmäktige för handläggning av ärendet.
  • Din ansökan är en allmän handling.

Situationsplan

Situationsplanen ska visa var du har tänkt göra ändringar. Rita in dessa ändringar på kartan och ange gärna även mått och avstånd från till exempel befintlig byggnad/fastighetsgräns åtgärden planeras. 

Via Lantmäteriets "min karta" kan du söka på din adress eller fastighet och digitalt rita i kartan. Du kan också spara kartan som en PDF om du hellre vill skriva ut och rita för hand.
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa