Gå till innehåll

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slamtömning samt ansökan om eget omhändertagande av slam

Enligt kommunens lokala renhållningsordning ska slamavskiljare tömmas en gång per år. Det är möjligt att ansöka om dispens från den årliga tömningen av slam från enskilda avloppsanläggningar om det finns särskilda skäl.

En grundförutsättning för dispens är att en avloppsanläggning som har WC ansluten också har en fungerande trekammarbrunn med T-rör.

Enligt Miljö- och byggnadsnämndens policy bör dispens lämnas för:

·      Permanentbostadshus som är stadigvarande bebott av högst en person.(2 år)

·      Permanentbostadshus som är obebott del av året t.ex. beroende på boende på annan ort under längre perioder (minst 5 mån totalt per år).( 2 år)

·      Fritidshus som används mer är två månader/år. (2 år)

·      Fritidsbostadshus som används högst några månader på sommaren och enstaka helger vår och höst. ( 3 år)

Fastigheter som är obebodda kan få total befrielse från slamtömning. För detta finns en särskild e-tjänst Ansökan om uppehåll i sophämtning-slamtömninglänk till annan webbplats.

För att själv ta hand om slammet från din slamavskiljare ska en ansökan göras till miljö- och byggnadsnämnden. Vi prövar sedan om eget omhändertagande är lämpligt. Du ska ta hand om slammet enligt vissa bestämmelser och på ett sådant sätt att det inte finns risk för människors hälsa eller miljön.

Miljö- och byggnadsnämnden skickar kopia på beslutet till upphandlad entreprenör.

För att en ansökan om dispens från tömningskravet ska kunna behandlas måste vi ha information om hur er avloppsanläggning ser ut. Det är därför viktigt att du anger detta tydligt i ansökan om dispens.

För handläggning av ansökan debiterar miljö- och byggnadsnämnden en avgift på enligt, av Kommunfullmäktige, fastställd taxa.

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka