Gå till innehåll

Ansökan om kommunalt stöd till upprustning

Stöd till upprustning utgår från föreningarnas möjlighet att tillhandahålla funktionella lokaler för i första hand föreningslivets och allmänhetens behov.

Syfte
Underlätta för föreningar som äger och tillhandahåller lokaler och anläggningar för föreningslivets och allmänhetens behov.

Inriktning
Föreningar kan söka stöd till nybyggnation, tillbyggnation och ombyggnation av egenägda lokaler och anläggningar. Föreningar kan även söka stöd till insatser som uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- och/eller underhållsbehov. Stöd ges inte till upprustning och reparationer som kan räknas som vanligt underhåll.
Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviserande åtgärder prioriteras.
Det årliga anslaget för upprustningsstöd är begränsat vilket innebär att Bildningsnämnden måste göra en prioritering av de ansökningar som lämnats in. Att ett upprustningsprojekt uppfyller kraven för stödet är ingen garanti för att få stöd.

Krav
Ny-/till-/ombyggnationen eller renoveringen behövs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
Föreningen ska ha en god medfinansiering för insatserna. Medfinansieringen kan vara i form av pengar och/eller ideella insatser.
Projektet bör inte ha påbörjats innan föreningen har sökt och beviljats stöd. Arbeten som görs innan beslut om stöd tagits görs på egen risk då föreningen inte vet om föreningen får stöd innan beslutet är taget i Bildningsnämnden.

Stödets storlek
Grunden är att stöd beviljas upp till 40 % av materialkostnaderna.
Om föreningen även beviljas stöd från Boverket, Jordbruksverket/ Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet till projektet, justeras Bildningsnämndens stöd för att möta eventuella tvingande villkor från dessa.
Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar ansökan.

Ansökan, beslut, redovisning, utbetalning
Ansökan lämnas senast 1 november till Bildningsnämnden.
Bildningsnämnden tar beslut om vilka föreningar som får stöd på årets sista sammanträde. Beslutet rör medel ur kommande budgetår.
Redovisning av byggnationens genomförande och ekonomiska utfall ska lämnas till Kultur Vara senast 30 november året efter nämndens beslut. I annat fall förfaller rätten till det beviljade stödet.
Bidraget betalas ut efter att projektet är helt slutfört. Åtgärderna ska vara färdigställda och besiktigade. Delutbetalning kan göras under pågående arbete efter besiktning.

E-legitimation och godkännande
E-legitimation krävs för denna tjänst. Digital underskrift skall ske av firmatecknare för föreningen varför uppgiftslämnaren även måste vara firmatecknare för föreningen. Med den digitala underskriften försäkrar uppgiftslämnaren att blankettens uppgifter är korrekta

Genom inlämnande av ansökan godkänns att föreningens kontaktuppgifter får visas i kommunens föreningsregister, på webben och i tryck. I annat fall kontakta Föreningsservice.

Mer information och fullständiga bestämmelser finns i Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid frågor, välkommen att kontakta Föreningsservice, Magnus Södervall tel 0512-311 15. E-post foreningsservice@vara.se

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka