Stöd till upprustning - ansökan/redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stöd till upprustning utgår från föreningarnas möjlighet att tillhandahålla funktionella lokaler för i första hand föreningslivets och allmänhetens behov.

Syfte
Underlätta för föreningar som äger och tillhandahåller lokaler och anläggningar för föreningslivets och allmänhetens behov.

Inriktning
Föreningar kan söka stöd till nybyggnation, tillbyggnation och ombyggnation av egenägda lokaler och anläggningar. Föreningar kan även söka stöd till insatser som uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- och/eller underhållsbehov. Stöd ges inte till upprustning och reparationer som kan räknas som vanligt underhåll.
Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviserande åtgärder prioriteras.
Det årliga anslaget för upprustningsstöd är begränsat vilket innebär att Bildningsnämnden måste göra en prioritering av de ansökningar som lämnats in. Att ett upprustningsprojekt uppfyller kraven för stödet är ingen garanti för att få stöd.

Krav
Ny-/till-/ombyggnationen eller renoveringen behövs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
Föreningen ska ha en god medfinansiering för insatserna. Medfinansieringen kan vara i form av pengar och/eller ideella insatser.
Projektet bör inte ha påbörjats innan föreningen har sökt och beviljats stöd. Arbeten som görs innan beslut om stöd tagits görs på egen risk då föreningen inte vet om föreningen får stöd innan beslutet är taget i Bildningsnämnden.

Stödets storlek
Grunden är att stöd beviljas upp till 40 % av materialkostnaderna.
Om föreningen även beviljas stöd från Boverket, Jordbruksverket/ Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet till projektet, justeras Bildningsnämndens stöd för att möta eventuella tvingande villkor från dessa.
Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar ansökan.

Ansökan, beslut, redovisning, utbetalning
Ansökan lämnas senast 1 oktober till Bildningsnämnden.
Bildningsnämnden tar beslut om vilka föreningar som får stöd på årets sista sammanträde. Beslutet rör medel ur kommande budgetår.
Redovisning av byggnationens genomförande och ekonomiska utfall ska lämnas till Kultur Vara senast 30 november året efter nämndens beslut. I annat fall förfaller rätten till det beviljade stödet.
Bidraget betalas ut efter att projektet är helt slutfört. Åtgärderna ska vara färdigställda och besiktigade. Delutbetalning kan göras under pågående arbete efter besiktning.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa