Trafikanordningsplan (TA-plan) - ansökan

LÄS MER

Om du vill använda eller behöver blockera kommunala gator, vägar, gång-/cykelvägar eller trottoarer, för att utföra ett arbete eller genomföra ett evenemang, måste du ta fram en trafikanordningsplan. Trafikanordningsplanen visar hur trafiken ska ledas förbi arbetsplatsen. 

Villkor för TA-plan

I TA-planen ska oskyddade trafikanter prioriteras. Vid avstängning och omledning ska dessa trafikanter beredas gena, trygga och trafiksäkra alternativa färdvägar.

Omledningar av gång- och cykelvägar ska:

  • Innefatta ett hela resan-perspektiv, där gångväg, korsningspunkter, entréer, etc. beaktas.
  • Vara enkla och orienterbara, som gör trafiksituationen tydlig för gående och cyklister.
  • Ha hårdgjorda, jämna, framkomliga ytskikt med god drift- och underhållsstandard.
  • Vara tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning.

När del av vägar behöver användas under arbeten måste alltid minimimåtten nedan upprätthållas:

  • Gångbana: 1,5 m
  • GC-bana: 2,0 m
  • Enkelt körfält: 3,2 m