Återvinning av avfall för anläggningsändamål - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här gör du anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål.

När krävs anmälan

Återanvändning och återvinning av avfall som schaktmassor, asfaltskross, betong eller annat rivningsavfall ska anmälas till Miljöenheten om materialet är eller kan vara förorenat på något sätt.
I en anmälan ska en situationsplan bifogas. En karta kan hämtas på Min karta (Lantmäteriet)

Bedömning av anmälan enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

Tillsynsmyndigheten gör en bedömning utifrån avfallets föroreningsgrad, den berörda platsens känslighet och skyddsvärde. Anmälans omfattning och detaljeringsgrad ska stå i proportion till anläggningens storlek och potentiella miljörisk. Vissa uppgifter kanske inte är relevanta i alla situationer alternativt kan ytterligare uppgifter komma att efterfrågas för bedömningen av anmälan. Om efterfrågade uppgifter inte anges ska detta motiveras tydligt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa