Nybyggnadskarta - Beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nybyggnadskartan är ett hjälpmedel vid projektering. Den ska också utgöra grund för den situationsplan som erfordras för miljö- och byggnämndens granskning. Kartan ska bifogas i ansökan om bygglov.

Nybyggnadskartan utgör en samlad redovisning av:

  • förhållanden på marken såsom hus, vägar, markhöjder, ledningar, kabelskåp och belysningsstolpar med mera.
  • gränser för fastigheter, servitut, ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar med mera.
  • byggnadsreglerande gränser och bestämmelser.
  • gatu- eller väghöjder.
  • anslutningspunkter för vatten och avlopp.

Nybyggnadskartan behövs i regel för nybyggnation inom planlagd mark i tätort.

Vi levererar nybyggnadskartorna digitalt.

Handläggningstid och leverans 3-6 veckor.

Prissättning sker enligt gällande taxa, se vara.se

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa