Inackorderingstillägg - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. För att beviljas inackorderingstillägg ska du vara antagen genom så kallad förstahandsmottagning eller till riksrekryterande kommunal utbildning. Mottagning i första hand innebär att du är antagen till utbildningen på samma villkor som elever som är bosatta på utbildningsorten. Det krävs att du studerar på heltid för att du skall få inackorderingstillägg. Restiden mellan hemmet och skolan ska vara minst tre timmar per dag. Med restid avses tiden från det att du lämnar hemmet till skoldagens början samt tiden från skoldagens slut tills du är hemma. Håltimma(r) i början och slutet av skoldagen räknas inte in i restiden.

Du kan få inackorderingstillägg även om den utbildning du söker finns i din hemkommun. Detta gäller exempelvis om du blivit antagen till utbildningen av personliga skäl eller om dina föräldrar flyttat och du bor kvar för att fullfölja din utbildning.

Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga resor (till exempel busskort).

Du skickar en ansökan om inackorderingstillägg inför varje nytt läsår. Under ett normalt läsår beviljas inackorderingstillägg för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Inackorderingstillägg betalas ut i efterskott månadsvis, vanligen den sista bankdagen i månaden. Pengarna sätts in på det bankkonto du anger i din ansökan.

Beroende på avståndet (närmaste väg) mellan hemorten och skolorten beviljas inackorderingstillägg med följande belopp:

Avstånd i km                Kr/mån          (beslutade för 2024)
0-60                               1910
61-120                           2130
121-250                        2420
251-700                        2800
701 –                             3220

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om tillägg grundar sig på de uppgifter som lämnats i ansökan och av skolan. Tillägget betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid. Som studerande är du inte alls berättigad till inackorderingstillägg alternativt endast berättigad till en del av tillägget om du...

  • upphör att bo inackorderad 
  • avbryter dina studier
  • minskar studieomfattning från hel- till deltid
  • får ändrad folkbokföringsadress 
  • får förtidspension eller helt sjukbidrag och uppehället samtidigt bekostas av stat eller kommun 
  • är föremål för kriminalvård
  • gör militärtjänst
  • väljer att få ersättning för dagliga resor/busskort 

För att undvika krav på återbetalning är det viktigt att göra en anmälan till berörd skola samt till bildningsförvaltningen i Vara kommun om något av ovanstående inträffar.

Inackorderingstillägg annan skolform

Inackorderingstillägg för studier vid friskola, folkhögskola, riksinternatskola och utomlands handläggs av Centrala Studiestödsnämnden, CSN, www.csn.se

Kontaktcenter Vara kommun

Telefon: 0512-310 00
E-post: lagmansgymnasiet@vara.se 

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsansvarig är bildningsnämnden. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter och kontaktuppgifter: www.vara.se/personuppgifter

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa