PCB-sanering av fogmassor - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst gör du anmälan om PCB-sanering av fogmassor.

Alla byggnader, förutom en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader, som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973, ska inventeras och saneras med avseende på PCB-produkter. Inventering har till syfte att visa var eventuella saneringspliktiga fogar och golvmassor förekommer samt att redovisa vilka fogar som innehåller halter över 50 mg/kg respektive 500 mg/kg. För att bestämma halten av PCB i en fogmassa krävs en kemisk analys vid ett laboratorium. Laboratoriet bör vara ackrediterat för analys av PCB i fogmassa. 

Anmälan om sanering av PCB ska göras senast tre veckor innan saneringsarbetet påbörjas (18 § PCB-förordningen). Anmälan ska innehålla de uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver för att bedöma de effekter som åtgärden kan ha på människors hälsa och på miljön. För att utföra en sanering på ett säkert sätt ur hälso- och miljösynpunkt och på ett sätt som ger ett bra resultat är det av stor vikt att entreprenörer med kunskap om PCB anlitas. Det är rimligt att ställa krav på att de personer som utför saneringsarbete ska ha genomgått PCB-utbildning, exempelvis Svenska Fogbranschens Riksförbunds (SFR:s) eller annan likvärdig utbildning. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa