Miljöfarlig verksamhet - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att anmäla miljöfarlig verksamhet i Vara kommun!

I denna e-tjänst kan du anmäla ny miljöfarlig verksamhet, göra anmälningspliktig förändring samt anmäla ägarbyte/övertagande av miljöfarlig verksamhet.

Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in senast 6 veckor innan verksamheten eller ändringen påbörjas.

En anmälan ska göras om verksamheten har beteckningen C i miljöprövningsförordningen, eller om man ändrar en anmälningspliktig (C-verksamhet) eller tillståndspliktig verksamhet (B-verksamhet) så att det påverkar människor eller miljö på ett annorlunda sätt, till exempel ändrade utsläpp, nya större maskiner, ökad mängd kemikalier eller buller. 

Övertar du en miljöfarlig verksamhet som har tillstånd eller som har anmälts ska du så fort som möjligt upplysa Miljö- och byggnadsnämnden om det. Men det krävs ingen ny anmälan om verksamheten inte förändras.

Du kan behöva dessa följande bilagor beroende på er verksamhet.

  • Situationsplan, karta eller liknande
  • Ritning över verksamheten
  • VA-ritning
  • Kemikalieförteckning
  • Redogörelse för avfallshantering
  • Utsläpp till luft och vatten
  • Egenkontroll, driftstörningar
  • Bullermätning/beräkning
  • Miljökonsekvensbeskrivning

En kopia av anmälan kommer att skickas till Länsstyrelsen enligt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §25.

Om kommunens handläggning

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för tillsyn och handläggning. Oftast sker detta genom en årlig tillsynsavgift. Beloppet bestäms av vilken typ av verksamhet som bedrivs samt dess omfattning. 

Anmälan som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor förlänger handläggningstiden.

 

Hämtning av företagsuppgifter

Här kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa