Spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Aktuell lagstiftning: NFS 2015:2 6 kap. 1 §, Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel, 36 §

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning utan tillstånd inom hela vattenskyddsområdet.

För att handläggningen ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att anmälan innehåller de uppgifter som krävs för att kontrollera att vattentäkten inte riskerar att förorenas. Till detta används datorsimuleringen Macro DB.

Avgift för handläggningen tas ut enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa