Eget omhändertagande för slam från enskild avloppsanläggning - Ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för ansökan om eget omhändertagande för slam från enskild avloppsanläggning.

Ansökan skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Vara kommun
534 81 Vara

Information till dig som ansöker

Enligt kommunens lokala renhållningsordning ska slamavskiljare och slutna tankar tömmas minst en gång per år. Det är möjligt att ansöka om dispens från den årliga tömningen samt eget omhändertagande av slam från enskilda avloppsanläggningar om det finns särskilda skäl.

För eget omhändertagande av slam från enskild avloppsanläggning gäller att det ska återanvändas som gödningsmedel på den egna fastigheten. Det är ett krav att du tar hand om slammet på ett sådant sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår. Det tillstånd du får är personligt och knutet till just den fastighet du har ansökt för. Det betyder att du måste utföra allt arbete med tömning, eventuell hygienisering och spridning själv. Det är även viktigt att det finns tillräckligt stor yta att sprida slammet på.

Hantering av latrin och slam innebär risk för smittspridning. Det är mycket viktigt att det efterbehandlas på rätt sätt. För att sjukdomsframkallande organismer ska dö måste materialet antingen varmkomposteras i minst sex månader på ett sätt så att allt material når en temperatur över 50 grander eller så ska det lagras i minst två år. För båda behandlingssätten gäller att man inte får tillföra något nytt material vid efterbehandlingen.

Spridning av latrin/slam som inte är hygieniserat kan tillåtas på egen åkermark om det plöjs ner inom 12 timmar samt med skyddsavstånd om minst 100 m till vattentäkter.

 

Frågor om e-tjänsten

Vara kommun
miljo-bygg@vara.se
0512-310 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@vara.se