Förlängt hämtningsintervall av slam - Ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för ansökan om förlängt hämtningsintervall av slam.

Enligt 67 § i Avfall & Återvinning Skaraborgs avfallsföreskrifter fastställd av Vara kommuns kommunfullmäktige kan förlängt hämtningsintervall av slam medges efter ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden. Ansökan kan göras under förutsättning att fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har en godkänd avloppsanläggning med efterföljande rening.

Krav för olika hämtningsintervall

Vartannat år

För att få ansökan beviljad för vartannat år så krävs att minst ett av följande kriterier uppfylls:

  • Permanentboende nyttjas endast 5 månader per år.
  • Permanentboende där max 1-2 personer nyttjar fastigheten per år.
  • Fritidshus som nyttjas mer än 2 månader per år.

Vart 3:e år

För att få ansökan beviljad för vart 3:e år så krävs att kriteriet uppfylls:

  • Fritidshus som nyttjas maximalt 2 månader per år.

Total befrielse

För att få ansökan beviljad för total befrielse så krävs att kriteriet uppfylls:

  • Nyttjandet av toalett, dusch eller andra anordningar som är anslutet till avloppsledningar får inte ske under denna period. Sluttömning av trekammarbrunnen ska ha utförts.

 

Godkänd ansökan gäller i 5 år från beslutsdatum.

Avgift för 2 timmar handläggning (1188kr/timme 2024) tas ut av miljö- och byggnadsnämnden enligt gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Anmälan skickas till

Vara kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
534 81 Vara

Frågor om e-tjänsten

Vara kommun
miljo.bygg@vara.se
0512-310 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@vara.se