Arrangemangsstöd - ansökan/redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Aktivitetsstöd utgår från föreningars möjlighet att skapa meningsfull verksamhet för sina medlemmar och för allmänheten. Det anslagna stödet fördelas på alla sökande föreningar. Därför kan man inte veta i förväg exakt vad varje förening kommer att få.

Syfte
Stöd till ett mångsidigt kulturutbud för kommunens invånare och besökare.

Inriktning
Stöd kan sökas till offentliga, ickekommersiella arrangemang. Arrangemanget kan vara fristående eller del av ett sammanhang.
Aktivitetsstöd arrangemang kan enbart sökas av föreningar.
Stöd ges i första hand till arrangemangets innehåll, exempelvis arvoden, reseersättningar, hyror och kostnader för marknadsföring.
Det går inte att få stöd till kommersiella arrangemang, föreningars interna arrangemang, politiska arrangemang eller tävlingar.

Krav
Ansökan måste lämnas in innan arrangemanget är genomfört. Ansökningar som lämnas in efter att arrangemanget är genomfört beviljas inte.
Om arrangemanget är tänkt att erbjudas utan kostnad för publiken ska särskilda skäl anges. Ett sådant skäl kan vara att barn och unga ska kunna delta utan kostnad.
En ansvarig person ska vara närvarande vid arrangemanget.
För arrangemanget ska passande marknadsföringsinsatser planeras.

Stödets storlek
En förening kan söka max 10 000 kronor per år.
Hur mycket pengar som beviljas per arrangemang baseras på en bedömning av angelägenhetsgrad, kvalitet och kostnader samt en viktning av arrangemanget mot kriterier enligt nedan. Stödet kan påverkas av om medel har beviljas från andra organisationer som är helt eller delvis finansierade av skattemedel.

Kriterier som ligger till grund för stödets storlek

  • Arrangemanget riktar sig till/är tillgängligt för barn/unga
  • Arrangemanget har karaktär av något utöver det vardagliga och tillför bygden något extra
  • Arrangemanget ger möjlighet till deltagare att vara delaktiga i arrangemanget
  • Arrangemanget bygger på samarbete mellan flera föreningar och aktörer

Ansökan, redovisning, utbetalning
Vid ansökan om belopp över 5 000 kr ska ansökan lämnas in senast 1 månad före arrangemangets genomförande.
Ansökan ska innehålla en realistisk ekonomisk kalkyl och en redovisning av vilka andra organisationer som beviljat bidrag. Till ansökan ska bifogas ett underlag för beräkning, exempelvis offerter eller prisuppgifter.

Den beviljade summan betalas ut efter att föreningen har skickat in en redovisning av arrangemanget till Vara kommun. Redovisningen ska skickas in senast 2 månader efter att projektet genomförts dock senast 31 december innevarande år. I annat fall förfaller rätten till det beviljade stödet.

Utbetalning: senast 4 veckor efter inkommen redovisning

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa