Uppehåll i sop- och slam/latrinhämtning - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information för dig som ansöker om uppehåll i sop- eller slamhämtning

Enligt Vara kommuns föreskrifter om avfallshantering 2021 medges uppehåll om fastigheten kommer stå outnyttjad under en längre sammanhängande period.
Uppehåll kan beviljas från 6 månader upp till 2 år, samt vid enstaka fall upp till 5 år (se villkor för uppehåll nedan).
Ansökan ska inkomma senast en månad innan önskat uppehåll. Detta gäller även vid förlängning av uppehållet, annars startar automatiskt ett hämtningsabonnemang på fastigheten.
För fastigheter med enskilt avlopp avser ansökan uppehåll i både sop- och slam/latrinhämtning.
För uppehåll i slamhämtning kommer en sluthämtning göras innan uppehållet börjar gälla. Kostnaden betalas av sökanden.

Vilka avgifter tas ut?
Observera att godkänt uppehåll inte innebär total befrielse från renhållningsavgiften. Det är endast den rörliga kostnaden för hämtning av sopor samt slamtömningsavgiften som uteblir. Grundavgiften för avfallshanteringens övriga tjänster tas ut årligen.
Grundavgift
Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavare debiteras alltid en grundavgift för de tjänster som kommunen tillhandahåller i form av Återvinningscentral, kundservice och administrativa tjänster (se aktuella renhållningsavgifter på www.vara.se/renhållningsavgifter). För år 2021 är grundavgiften för en-och tvåfamiljshus 1200 kr. Därför kan det vara bra att, innan du skickat in din ansökan, fundera över om det kostnadsmässigt är värt att ansöka om uppehåll jämfört med att ha fortsatt hämtning.
Avgift För handläggning av ansökan
En avgift motsvarande en timmes handläggningstid hos Miljö- och byggnadsförvaltningen tas ut för hantering av din ansökan. För år 2021 är avgiften 1050 kronor.

Övrig information

Alternativ till uppehåll i sophämtningen

I fall där villkoren för uppehåll i sop- och slamhämtningen inte uppfylls, kan det finns andra alternativ som passar fastigheten och användningsgraden bättre:
Miniservice:
Kärl för restavfall töms 6 gånger per år förutsatt att allt matavfall komposteras i godkänd behållare samt att förpackningsmaterial lämnas till återvinning. Ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden krävs.
Delat kärl :
Två intill varandra boende avfallslämnare kan efter ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden ges dispens och därmed rätt att dela ett 140 liters kärl med tömning 26 ggr/år. Vardera avfallslämnare är betalningsskyldig för sin del.
Avfallsabonnemang för fritidshus :
Tömning av avfallskärl sker under maj – september. Ingen ansökan krävs, ändring av abonnemang görs direkt hos renhållaren. Ragn Sells kundtjänst 010-723 23 23.
Rivning av fastighet
Efter ansökan om rivningslov till miljö-och byggnadsförvaltningen samt inlämnat intyg om rivning av samtliga fastigheter och där ingen avsikt för nybyggnation finns upphör krav på avfallsabonnemang. Kontakta Renhållaren direkt för att avsluta hämtningen av sopor. Ragn Sells kundtjänst 010-723 23 23.

Villkor för att få uppehåll
Uppehåll i sop och slamhämtning medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare och är kopplat till fastigheten. Dispensen upphör att gälla vid ägarbyte.
Riktlinjer för beviljat uppehåll från 6 månader till 2 eller 5 år är enligt tabellen nedan.
Sökande ska kunna intyga att fastigheten är obebodd under tiden för uppehållet, samt att besöken på fastigheten endast är för tillsyn.
Det vill säga att fastigheten inte används för regelbundna besök, övernattningar eller annan vistelse där avfall kan uppstå.

Nedanstående tabeller visar vilka krav som måste uppfyllas för att få uppehåll i 6 månader till 2 år respektive 5 år.

Uppehåll för renovering av fastighet beviljas ej.


6 månader till 2 år

 • Fastigheten ska vara obebodd
 • Ingen person ska vara skriven på fastigheten
 • Fastigheten kommer inte nyttjas under tiden
 • Inget hushållsavfall ska uppstå på fastigheten
 • Endast tillsyn av fastigheten får ske, ingen vistelse eller övernattning på fastigheten
 • Sökanden ska vara ägaren till fastigheten eller kan på annat sätt ha rätt till att söka för uppehållet (nyttjanderättshavaren)

5 år (utöver de krav som gäller för 2 år)

 • Inget godkänt avlopp
 • Inget fungerande indraget vatten
 • Fastigheten är objektivt sett obeboelig
 • Fastigheten är i ett sådant skick att renovering inte är aktuellt
 • Fastigheten ska inte ha varit ändrat i fastighetsregistret sedan 1950 (definition enligt lantmäteriet)
 • Fotodokumentation som styrker att fastigheten är ett ödehus ska bifogas i ansökan

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa